חיפוש באתר

טפסים

אירועי עושות ספורט

אימון מבוקש:
אימון מבוקש נוסף:
אימון מבוקש נוסף:
אימון מבוקש נוסף:
אימון מבוקש נוסף:
אימון מבוקש נוסף:
אימון מבוקש נוסף:
אימון מבוקש נוסף:
חתמו כאן

התקנון

הצהרת בריאות
אני החתומה מטה מצהירה בזאת שהנני בריאה וכשירה פיזית להשתתף באירועי עושות ספורט קיץ ספורטיבי לנשים.
ידוע לי כי ההשתתפות בעושות ספורט כרוכה במאמץ פיזי ניכר ואני מבינה כי השתתפותי בעושות ספורט, במידה ואיני כשירה גופנית כיאות, עלולה לסכן את בריאותי.
ידוע לי כי הסכמת המארגנים להשתתפותי בעושות ספורט נשענת על הצהרתי זו כי אני בריאה וכשירה להשתתף באירועים אלו.
הנני מתחייבת שלא להשתתף בעושות ספורט במקרים הבאים:
- במידה וחום גופי ביום המרוץ יעלה על 38 מעלות צלזיוס.
- במידה ואני חווה סימפטומים של שיעול ו/או קשיי נשימה (למעט שיעול הנובע ממצב כרוני של אסטמה או אלרגיה)
- במידה והייתי במגע עם חולה קורונה מאומת בשלושת השבועות לפני מועד האירועים.
הנני מצהירה כי במידה ויחול שינוי במצבי הפיזי לא אגיע לאירועי עושות ספורט.
אני מצהירה כי אין לי ולא יהיו כל טענות ו/או תביעות מכל סוג שהוא כלפי מארגני אירועי ספורט, המרכזים הקהילתיים ו/או עיריית בית שאן בגין כל נזק שיגרם לי ולרכושי כתוצאה מהשתתפות באירועי עושות ספורט, אם יגרם לי.
ידוע לי כי מארגני האירועים ו/או המרכזים הקהילתיים ו/או עיריית בית שאן ו/או עובדיהן לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו, שיגרם לי, לרבות נזקי גוף ונפש, שיגרמו לי לפני האירוע, במהלכו או לאחריו.
אני הח"מ מצהירה בזאת שאני מכירה בזכותם של המארגנים למנוע את השתתפותי באירועי עושות ספורט, מכל סיבה שהיא, כפי שימצאו זאת לנכון.
אני הח"מ מוותרת בזאת על כל זכות לתבוע תביעת נזיקין את המרכזים הקהילתיים ו/או עיריית בית שאן ונציגיהם.
אני מתחייבת לשפות את הגורמים המצוינים לעיל בגין כל נזק שייגרם להם ו/או כל תשלום שישלמו כתוצאה מתביעה או דרישה שתועלה נגד גורמים אלה על ידי או על ידי מי מכוחי או מטעמי בעניינים הנוגעים לאירועי עושות ספורט.

 

 


צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות